مدیر گروه فیزیک

دکتر مجتبی نصیری

رشته تحصیلی:

پست الکترونیک: mnasiri[at]znu.ac.ir[at]znu.ac.ir     mnz1360@gmail.com

تلفن: 0098-2433052638

فکس: 0

https://www.znu.ac.ir/members/nasiri-mojtaba


ارتباط با فیزیک

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-