راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه:
پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن فیزیک    
مدیر گروه فیزیک

نصیری - مجتبی
mnasiri[at]znu.ac.ir
2638
آموزش گروه فیزیک

موسوی - الهه
2264
کارشناس مسئول گروه فیزیک

حمزه لو پاک - حسین
4481
آزمایشگاه فیزیک 1

حسنی - محمود
m.hassani[at]znu.ac.ir
4184
آزمایشگاه فیزیک 2

حمزه لو پاک - حسین
2535
آزمایشگاه فیزیک 3

-
4481


ارتباط با فیزیک

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-